Skolotāji

Marija Bernāne-skolas direktore, ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību, sociālo zinību skolotāja

Iveta Broka-angļu, latviešu valodas, informātikas skolotāja, 6.un 7.kl. audzinātāja

Zinta Bruzgule-sākumskolas, ticības mācības, mūzikas skolotāja, 1.un 2.kl.audzinātāja

Līga Čača- matemātikas, fizikas skolotāja, 8.kl.audzinātāja

Anna Sondore-latviešu, krievu valodas skolotāja, bibliotekāre

Rita Teilāne-sākumskolas, vizuālās mākslas, sporta skolotāja, 3.un4. kl.audzinātāja

Iveta Upeniece-pirmsskolas skolotāja

Jānis Upenieks- mājturības un tehnoloģiju, sporta skolotājs

Rita Upeniece-vēstures skolotāja

Aina Vovere-mājturības un tehnoloģiju, ģeogrāfijas skolotāja, 9.kl.audzinātāja