Skolēni

KlaseSkolēnu skaits
pirmsskolas grupa12
1.kl.
2
2.kl.
8
3.kl.2
4.kl.10
6.kl.6
7.kl.7
8.kl.8
9.kl.9